Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực

6 cách đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Trong năm 2019, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể đóng hàng tháng, 3 tháng,… hay 1 lần cho nhiều năm để hưởng lương hưu.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong 6 phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

6 cách đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

1. Đóng hàng tháng

Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức h thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

2. Đóng 3 tháng một lần

Mức đóng được xác định bằng mức đóng hàng tháng nhân với 3.

3. Đóng 6 tháng một lần

Mức đóng được xác định bằng mức đóng hàng tháng nhân với 6.

4. Đóng 12 tháng một lần

Mức đóng được xác định bằng mức đóng hàng tháng nhân với 12.

5. Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần

Mức đóng được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

6. Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Mức đóng được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Trong trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng từ 3 tháng trở lên nhưng thời gian sau đó dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hay bị chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó

Số tiền hoàn trả cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc hoàn trả cho thân nhân người lao động được tính bằng số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại so với thời gian đóng theo phương thức đóng nêu trên và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có).

Xem thêm: Asahi Tower – Dự án căn hộ cao cấp cho người thu nhập thấp

(Theo Dân Việt)/ vietnamnet.vn

Trình tự thực hiện

6 cách đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Trong năm 2019, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể đóng hàng tháng, 3 tháng,… hay 1 lần cho nhiều năm để hưởng lương hưu.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong 6 phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

6 cách đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

1. Đóng hàng tháng

Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức h thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

2. Đóng 3 tháng một lần

Mức đóng được xác định bằng mức đóng hàng tháng nhân với 3.

3. Đóng 6 tháng một lần

Mức đóng được xác định bằng mức đóng hàng tháng nhân với 6.

4. Đóng 12 tháng một lần

Mức đóng được xác định bằng mức đóng hàng tháng nhân với 12.

5. Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần

Mức đóng được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

6. Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Mức đóng được tính bằng tổng mức đóng của các tháng còn thiếu, áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Trong trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng từ 3 tháng trở lên nhưng thời gian sau đó dừng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hay bị chết hoặc Tòa án tuyên bố là đã chết sẽ được hoàn trả một phần số tiền đã đóng trước đó

Số tiền hoàn trả cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc hoàn trả cho thân nhân người lao động được tính bằng số tiền đã đóng tương ứng với thời gian còn lại so với thời gian đóng theo phương thức đóng nêu trên và không bao gồm tiền hỗ trợ đóng của Nhà nước (nếu có).

Xem thêm: Asahi Tower – Dự án căn hộ cao cấp cho người thu nhập thấp

(Theo Dân Việt)/ vietnamnet.vn

Thành phần hồ sơ
Lịch sử
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC