Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành danh mục 54 mô-đun bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giai đoạn 2019 – 2021, chuẩn bị cho chương trình Giáo dục phổ thông mới. 

54 mô-đun áp dụng đối với giáo viên, Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng đang giảng dạy ở trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú. Trong đó, 9 mô-đun bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mỗi cấp và 9 mô-đun bồi dưỡng thường xuyên cho Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng mỗi cấp học.

ban-hanh-danh-muc-54-mo-dum-boi-duong-thuong-xuyen-giao-vien-va-can-bo-quan-ly-giao-duc

Trong khuôn khổ Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (gọi tắt là Chương trình ETEP), từ nay đến năm 2021, các trường sư phạm chủ chốt tham gia ETEP phối hợp với các sở GD-ĐT hoàn thành việc bồi dưỡng 54 mô đun này cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Đây là hoạt động quan trọng hỗ trợ giáo viên triển khai thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông mới, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP cho biết: “Đối với giáo viên, cán bộ quản lý sẽ có 9 mô-đun gọi là cốt lõi nhất để đảm bảo cho GV có năng lực theo chuẩn nghề nghiệp GV, đối với hiệu trưởng là chuẩn hiệu trưởng. Qua quá trình tương tác hỗ trợ cho GV được bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin”.

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, dự kiến quý I năm 2020 sẽ hoàn thành 4 môđun tập huấn giáo viên quan trọng nhất cho mỗi cấp học, gồm: Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018; Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực và Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục nhà trường.

 

Trình tự thực hiện

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành danh mục 54 mô-đun bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, giai đoạn 2019 – 2021, chuẩn bị cho chương trình Giáo dục phổ thông mới. 

54 mô-đun áp dụng đối với giáo viên, Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng đang giảng dạy ở trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú. Trong đó, 9 mô-đun bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mỗi cấp và 9 mô-đun bồi dưỡng thường xuyên cho Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng mỗi cấp học.

ban-hanh-danh-muc-54-mo-dum-boi-duong-thuong-xuyen-giao-vien-va-can-bo-quan-ly-giao-duc

Trong khuôn khổ Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (gọi tắt là Chương trình ETEP), từ nay đến năm 2021, các trường sư phạm chủ chốt tham gia ETEP phối hợp với các sở GD-ĐT hoàn thành việc bồi dưỡng 54 mô đun này cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Đây là hoạt động quan trọng hỗ trợ giáo viên triển khai thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông mới, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Ban Quản lý Chương trình ETEP cho biết: “Đối với giáo viên, cán bộ quản lý sẽ có 9 mô-đun gọi là cốt lõi nhất để đảm bảo cho GV có năng lực theo chuẩn nghề nghiệp GV, đối với hiệu trưởng là chuẩn hiệu trưởng. Qua quá trình tương tác hỗ trợ cho GV được bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin”.

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, dự kiến quý I năm 2020 sẽ hoàn thành 4 môđun tập huấn giáo viên quan trọng nhất cho mỗi cấp học, gồm: Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018; Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực và Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục nhà trường.

 

Thành phần hồ sơ
Lịch sử
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC