Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực

Số KHLCNT

 20190831096 – 00

Tên KHLCNT

 Kế hoạch Điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2

Bên mời thầu

 Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Tên chủ đầu tư

 Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Phân loại

 Dự án đầu tư phát triển 

Trạng thái phê duyệt dự án

 Đã có quyết định 

Ngày phê duyệt

 09/8/2019 

Số QĐ phê duyệt KHLCNT

 2276/QĐ-BGDĐT

Tổng mức đầu tư 

 2.250.000.000.000 VND 

   
(Đính kèm theo file)

 

Trình tự thực hiện

Số KHLCNT

 20190831096 – 00

Tên KHLCNT

 Kế hoạch Điều chỉnh thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2

Bên mời thầu

 Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Tên chủ đầu tư

 Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Phân loại

 Dự án đầu tư phát triển 

Trạng thái phê duyệt dự án

 Đã có quyết định 

Ngày phê duyệt

 09/8/2019 

Số QĐ phê duyệt KHLCNT

 2276/QĐ-BGDĐT

Tổng mức đầu tư 

 2.250.000.000.000 VND 

   
(Đính kèm theo file)

 

Thành phần hồ sơ
Lịch sử
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC