Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng điều chỉnh

Số KHLCNT

 20180432301 – 00

Tên KHLCNT

 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng điều chỉnh

Bên mời thầu

 Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

Tên chủ đầu tư

 Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phân loại

 Dự án đầu tư phát triển

Trạng thái phê duyệt dự án

 Đã có quyết định

Ngày phê duyệt

 10/04/2018

Số QĐ phê duyệt KHLCNT

 1391/QĐ-BGDĐT

Tổng mức đầu tư

 2.250.000.000.000 VND

Ngày đăng tải

 12/04/2018

 


Notice: Undefined variable: tag_ids in /home/u579997884/domains/boi.edu.vn/public_html/wp-content/themes/ctt/single.php on line 45

Bài viết liên quan