Luật nhà ở số 65/2014/QH13

Luật nhà ở số 65/2014/QH13

Tháng Mười Một 3, 2020
Luật nhà ở số 65/2014/QH13. Ngày 25/11/2014, Quốc hội ban hành Luật số 65/2014/QH13 – Luật nhà ở quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà...