Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Gói thầu: 02/ETEP/PTV/QCBDTX: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc tập huấn triển khai thực hiện quy chế BDTX và cơ chế phối hợp các bên liên quan trong BDTX tại 2 miền: Bắc – Nam (02 cuộc tập huấn)”

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Tel:04.38695144; Fax: 04.38694085; Email: bogddt@moet.gov.vn

1.    Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).

2.    Tên gói thầu: 02/ETEP/PTV/QCBDTX: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc tập huấn triển khai thực hiện quy chế BDTX và cơ chế phối hợp các bên liên quan trong BDTX tại 2 miền: Bắc – Nam (02 cuộc tập huấn)”.

3.    Số thông báo mời thầu: Trên website muasamcong số 20191031790 ngày 11/10/2019.

4.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5.    Giá gói thầu: 1.054.600.000 VNĐ.

6.    Giá trúng thầu: 1.054.600.000 VNĐ

7.    Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Sen Thanh – Số ĐKKD: 0105337427;

8.    Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định;

9.    Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng.

10. Quyết định phê duyệt: Số 1494/QĐ-QLCDA ngày 11/11/2019 của Giám đốc Ban Quản lý các Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Trình tự thực hiện

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Gói thầu: 02/ETEP/PTV/QCBDTX: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc tập huấn triển khai thực hiện quy chế BDTX và cơ chế phối hợp các bên liên quan trong BDTX tại 2 miền: Bắc – Nam (02 cuộc tập huấn)”

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Tel:04.38695144; Fax: 04.38694085; Email: bogddt@moet.gov.vn

1.    Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).

2.    Tên gói thầu: 02/ETEP/PTV/QCBDTX: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc tập huấn triển khai thực hiện quy chế BDTX và cơ chế phối hợp các bên liên quan trong BDTX tại 2 miền: Bắc – Nam (02 cuộc tập huấn)”.

3.    Số thông báo mời thầu: Trên website muasamcong số 20191031790 ngày 11/10/2019.

4.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5.    Giá gói thầu: 1.054.600.000 VNĐ.

6.    Giá trúng thầu: 1.054.600.000 VNĐ

7.    Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Sen Thanh – Số ĐKKD: 0105337427;

8.    Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định;

9.    Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng.

10. Quyết định phê duyệt: Số 1494/QĐ-QLCDA ngày 11/11/2019 của Giám đốc Ban Quản lý các Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Thành phần hồ sơ
Lịch sử
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC