Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 05/ETEP/PTV/PTTL,TĐTL

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Gói thầu: 05/ETEP/PTV/PTTL,TĐTL: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc Hội nghị -tập huấn về phát triển tài liệu các mô đun còn lại bồi dưỡng GVPTCC và CBQLCSGDPTCC; Thẩm định tài liệu bồi dưỡng Mô đun từ 3->9 (02 cuộc Hội nghị -tập huấn)”

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: Tel: 04.38695144; Fax: 04.38694085; Email: bogddt@moet.gov.vn

1.    Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).

2.    Tên gói thầu: 05/ETEP/PTV/PTTL,TĐTL: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc Hội nghị -tập huấn về phát triển tài liệu các mô đun còn lại bồi dưỡng GVPTCC và CBQLCSGDPTCC; Thẩm định tài liệu bồi dưỡng Mô đun từ 3->9 (02 cuộc Hội nghị -tập huấn)”.

3.    Số thông báo mời thầu: Trên website muasamcong số 20191031798 ngày 11/10/2019.

4.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5.    Giá gói thầu: 1.150.600.000 VNĐ.

6.    Giá trúng thầu: 1.150.600.000 VNĐ.

7.    Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Du lịch quốc tế Hòa Bình – Số ĐKKD: 010272014;

8.    Loại hợp đồng: theo đơn giá cố định;

9.    Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng.

10. Quyết định phê duyệt: Số 1496/QĐ-QLCDA ngày 11/11/2019 của Giám đốc Ban Quản lý các Dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bài viết liên quan