Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại: 04.38695144; Fax: 04.38694085;

Email: bogddt@moet.gov.vn

1.    Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).

2.    Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tổng kết thực hiện chương trình 2018

  1. Số hiệu gói thầu: 08/ETEP/PTV/HTTK

4.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

5.    Giá gói thầu: 169.600.000 VNĐ

6.        Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Dịch vụ truyền thông Trí Tuệ Việt

7.    Giá trúng thầu: 153.600.000 VNĐ

8.    Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

9.    Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.

10.Quyết định phê duyệt KQLCNT: 2629/QĐ-QLCDA ngày 30/11/2018 của Giám đốc Ban quản lý các dự án, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Trình tự thực hiện

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại: 04.38695144; Fax: 04.38694085;

Email: bogddt@moet.gov.vn

1.    Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).

2.    Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tổng kết thực hiện chương trình 2018

  1. Số hiệu gói thầu: 08/ETEP/PTV/HTTK

4.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

5.    Giá gói thầu: 169.600.000 VNĐ

6.        Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Dịch vụ truyền thông Trí Tuệ Việt

7.    Giá trúng thầu: 153.600.000 VNĐ

8.    Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.

9.    Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.

10.Quyết định phê duyệt KQLCNT: 2629/QĐ-QLCDA ngày 30/11/2018 của Giám đốc Ban quản lý các dự án, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Thành phần hồ sơ
Lịch sử
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC