Site iconBộ giáo dục và đào tạo ban quản lý chương trình Etep

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Gói thầu: “Thuê xe ô tô”

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 04.38695144; Fax: 04.38694085;

Email: bogddt@moet.gov.vn

Tên gói thầu

09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô

  

Tên dự án/ Dự toán mua sắm

Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

  

Bên mời thầu

Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông

  

Hình thức lựa chọn NT

Chào hàng cạnh tranh

  

Giá gói thầu

1.020.000.000 VND

  

Nhà thầu trúng thầu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

  

Giá trúng thầu

931.000.000 VND

  

Hình thức hợp đồng

Trọn gói

  

Thời gian thực hiện HĐ

49 Tháng

  

Văn bản phê duyệt

2628/QĐ-QLCDA ngày 30/11/2018

  

Ngày phê duyệt

30/11/2018

 

Exit mobile version