Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại: 04.38695144; Fax: 04.38694085

Email: bogddt@moet.gov.vn

  1. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).
  2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tổng kết thực hiện chương trình 2018.
  3. Số hiệu gói thầu: 08/ETEP/PTV/HTTK.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng
  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
  6. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu qua mạng: từ 16 giờ 04 phút ngày 13 tháng 11 năm 2018 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2018 trong giờ hành chính.
  7. Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu đồng) bằng thư bảo lãnh qua một tổ chức tín dụng.
  8. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2018.
  9.  Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2018, qua mạng.

 

Trình tự thực hiện

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại: 04.38695144; Fax: 04.38694085

Email: bogddt@moet.gov.vn

  1. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).
  2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tổng kết thực hiện chương trình 2018.
  3. Số hiệu gói thầu: 08/ETEP/PTV/HTTK.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng
  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
  6. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu qua mạng: từ 16 giờ 04 phút ngày 13 tháng 11 năm 2018 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2018 trong giờ hành chính.
  7. Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu đồng) bằng thư bảo lãnh qua một tổ chức tín dụng.
  8. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2018.
  9.  Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2018, qua mạng.

 

Thành phần hồ sơ
Lịch sử
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC