Site iconBộ giáo dục và đào tạo ban quản lý chương trình Etep

Thông báo mời thầu, gói thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại: 04.38695144; Fax: 04.38694085

Email: bogddt@moet.gov.vn

  1. Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).
  2. Tên gói thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs
  3. Số hiệu gói thầu: 88/ETEP/TVH/IVA
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế
  5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
  6. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 14 giờ ngày 23/9/2019 đến 10 giờ ngày 30/9/2019, trong giờ hành chính.
  7. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2019.
  8.  Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30 phút ngày 30 tháng 9 năm 2019.
  9. Giá bán hồ sơ mời thầu: 2.000.000 VNĐ hoặc 90 USD

 

Exit mobile version