Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan trực tiếp thực hiện
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại: 04.38695144; Fax: 04.38694085;

Email: bogddt@moet.gov.vn

1.    Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).

2.    Tên gói thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs

3.    Số hiệu gói thầu: 01/ETEP/TVH/IVA 

4.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế

5.    Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6.    Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 16 giờ 15 ngày 12/8/2019 đến 14 giờ 00 phút ngày 23/9/2019, trong giờ hành chính.

7.    Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 23 tháng 9 năm 2019.

8.     Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9 năm 2019.

9.    Giá bán hồ sơ mời thầu: 2.000.000 VNĐ hoặc 90 USD

 

Trình tự thực hiện

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP)

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Điện thoại: 04.38695144; Fax: 04.38694085;

Email: bogddt@moet.gov.vn

1.    Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP).

2.    Tên gói thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs

3.    Số hiệu gói thầu: 01/ETEP/TVH/IVA 

4.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế

5.    Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6.    Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 16 giờ 15 ngày 12/8/2019 đến 14 giờ 00 phút ngày 23/9/2019, trong giờ hành chính.

7.    Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 23 tháng 9 năm 2019.

8.     Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9 năm 2019.

9.    Giá bán hồ sơ mời thầu: 2.000.000 VNĐ hoặc 90 USD

 

Thành phần hồ sơ
Lịch sử
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC