THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô

Tháng Một 15, 2020

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Gói thầu: “Thuê xe ô tô” Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP) Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội Điện thoại/fax/email: 04.38695144; Fax: 04.38694085; Email: bogddt@moet.gov.vn Tên gói thầu 09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô     Tên dự án/ Dự toán mua sắm Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ … Đọc tiếp “Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 09/ETEP/PTV/TX: Thuê xe ô tô”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 08/ETEP/PTV/HTTK

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP) Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội Điện thoại: 04.38695144; Fax: 04.38694085; Email: bogddt@moet.gov.vn 1.    Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP). 2.    Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tổng kết thực hiện chương trình 2018 Số hiệu gói … Đọc tiếp “Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 08/ETEP/PTV/HTTK”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 47/ETEP/TVCNQT/BD

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP) Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội Điện thoại: 04.38695144; Fax: 04.38694085; Email: bogddt@moet.gov.vn Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP). Tên gói thầu: Thuê tư vấn cá nhân quốc tế về bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ … Đọc tiếp “Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 47/ETEP/TVCNQT/BD”