THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 08/ETEP/PTV/HTTK

Tháng Một 15, 2020

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP) Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội Điện thoại: 04.38695144; Fax: 04.38694085; Email: bogddt@moet.gov.vn 1.    Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP). 2.    Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tổng kết thực hiện chương trình 2018 Số hiệu gói … Đọc tiếp “Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 08/ETEP/PTV/HTTK”

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 47/ETEP/TVCNQT/BD

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP) Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội Điện thoại: 04.38695144; Fax: 04.38694085; Email: bogddt@moet.gov.vn Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP). Tên gói thầu: Thuê tư vấn cá nhân quốc tế về bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ … Đọc tiếp “Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 47/ETEP/TVCNQT/BD”

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2 (Điều chỉnh lần 2)

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 18 THÁNG GIAI ĐOẠN 2 (ĐIỀU CHỈNH LẦN 2) Số KHLCNT  20190819944 – 00 Tên KHLCNT  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2 (Điều chỉnh lần 2) Bên mời thầu  Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông Tên chủ đầu tư  Bộ Giáo dục và Đào tạo  Phân loại  Dự án đầu tư phát triển  Trạng thái phê duyệt dự án  Đã có quyết định  Ngày phê duyệt  08/8/2019  Số QĐ phê duyệt KHLCNT  2253/QĐ-BGDĐT Tổng mức đầu … Đọc tiếp “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2 (Điều chỉnh lần 2)”