THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02/ETEP/PTV/QCBDTX

Tháng Một 15, 2020

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Gói thầu: 02/ETEP/PTV/QCBDTX: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc tập huấn triển khai thực hiện quy chế BDTX và cơ chế phối hợp các bên liên quan trong BDTX tại 2 miền: Bắc – Nam (02 cuộc tập huấn)” Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP) Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội Điện thoại/fax/email: Tel:04.38695144; Fax: 04.38694085; Email: bogddt@moet.gov.vn 1.    Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư … Đọc tiếp “Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 02/ETEP/PTV/QCBDTX”

Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 05/ETEP/PTV/PTTL,TĐTL

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Gói thầu: 05/ETEP/PTV/PTTL,TĐTL: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc Hội nghị -tập huấn về phát triển tài liệu các mô đun còn lại bồi dưỡng GVPTCC và CBQLCSGDPTCC; Thẩm định tài liệu bồi dưỡng Mô đun từ 3->9 (02 cuộc Hội nghị -tập huấn)” Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP) Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội Điện thoại/fax/email: Tel: 04.38695144; Fax: 04.38694085; Email: bogddt@moet.gov.vn 1.    Tên dự án: Chương trình … Đọc tiếp “Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 05/ETEP/PTV/PTTL,TĐTL”

Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 06/ETEP/PTV/TEIDI,TK,TC-ĐT

Gói thầu: 06/ETEP/PTV/TEIDI,TK,TC-ĐT: “Cung cấp dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo – tập huấn về về TEIDI;Hội thảo tổng kết Chương trình 2019; tập huấn tài chính, đấu thầu (03 cuộc hội thảo-tập huấn)” Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP) Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội Điện thoại/fax/email: Tel:04.38695144; Fax: 04.38694085; Email: bogddt@moet.gov.vn 1.    Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản … Đọc tiếp “Thông báo kết qủa lựa chọn nhà thầu, gói thầu số: 06/ETEP/PTV/TEIDI,TK,TC-ĐT”