THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Thông báo mời thầu, gói thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs

Tháng Một 15, 2020

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP) Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội Điện thoại: 04.38695144; Fax: 04.38694085 Email: bogddt@moet.gov.vn Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP). Tên gói thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs Số hiệu gói thầu: 88/ETEP/TVH/IVA Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu … Đọc tiếp “Thông báo mời thầu, gói thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs”

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng điều chỉnh

Số KHLCNT  20180432301 – 00 Tên KHLCNT  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng điều chỉnh Bên mời thầu  Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông Tên chủ đầu tư  Bộ Giáo dục và Đào tạo Phân loại  Dự án đầu tư phát triển Trạng thái phê duyệt dự án  Đã có quyết định Ngày phê duyệt  10/04/2018 Số QĐ phê duyệt KHLCNT  1391/QĐ-BGDĐT Tổng mức đầu tư  2.250.000.000.000 VND Ngày đăng tải  12/04/2018  

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2

Số KHLCNT   20190325384 – 00 Tên KHLCNT  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2 (điều chỉnh, bổ sung lần 1) Bên mời thầu  Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông Tên chủ đầu tư  Bộ Giáo dục và Đào tạo  Phân loại  Dự án đầu tư phát triển  Trạng thái phê duyệt dự án  Đã có quyết định  Ngày phê duyệt  11/3/2019  Số QĐ phê duyệt KHLCNT  581/QĐ-BGDĐT Tổng mức đầu tư   2.250.000.000.000 VND