THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Thông báo mời thầu, gói thầu số: 08/ETEP/PTV/HTTK

Tháng Một 15, 2020

Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội Điện thoại: 04.38695144; Fax: 04.38694085 Email: bogddt@moet.gov.vn Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP). Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức hội thảo tổng kết thực hiện chương trình 2018. Số hiệu gói thầu: 08/ETEP/PTV/HTTK. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu qua mạng: từ … Đọc tiếp “Thông báo mời thầu, gói thầu số: 08/ETEP/PTV/HTTK”

Thông báo mới thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs

Tên bên mời thầu: Ban quản lý Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP) Địa chỉ: Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội Điện thoại: 04.38695144; Fax: 04.38694085; Email: bogddt@moet.gov.vn 1.    Tên dự án: Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (BQL Chương trình ETEP). 2.    Tên gói thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs 3.    Số hiệu gói thầu: 01/ETEP/TVH/IVA  4.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu … Đọc tiếp “Thông báo mới thầu: Thuê tổ chức tư vấn kiểm đếm DLIs”

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU THUÊ TỔ CHỨC TƯ VẤN KIỂM ĐẾM DLIS (IVA

Số KHLCNT   20190325384 – 00 Tên KHLCNT  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18 tháng giai đoạn 2 (điều chỉnh, bổ sung lần 1) Bên mời thầu  Ban quản lý Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông Tên chủ đầu tư  Bộ Giáo dục và Đào tạo  Phân loại  Dự án đầu tư phát triển  Trạng thái phê duyệt dự án  Đã có quyết định  Ngày phê duyệt  11/3/2019  Số QĐ phê duyệt KHLCNT  581/QĐ-BGDĐT Tổng mức đầu tư   2.250.000.000.000 VND